MONDO CANE

di Gian Luigi Deiana

 

Su mundu si furriat tantas bortas

e che òrtula sos pese conca a susu

su dimoniu si bestit che zesusu

e sas ìas derettas paren tortas

 

A sonare campaneddos in sas portas

no est unu pitzinnu nè un’intrusu

est su potente ch’ iscudet su soprusu

e riet cun su risu ‘e animas mortas

 

Chie ghettad in su mundu sa peus droga

semenande venenu in tantu ispacciu

biccad in muntonarzu che corroga

 

Ma si narat de ‘onnia conca e cazzu

ca su tzugu che torrat a sa soga

fina cando s’istringhet in su lazzu